Италия

Братята Ромул и Рем основателите на РимМалко държави в света така силно привличат туристите както Италия. Мнозина я поставят между най-интересните страни на Земята.
Разтворите ли картата на Стария свят, погледа ви привличат най-напред земите на Средиземноморието и неговият център – Италия. Веднага в съзнанието ви се появяват знания, придобити от най-ранна ученическа възраст. На всички е известно как братята Ромул и Рем поставят началото на Рим -„градът на градовете“, как той за няколко века подчинява една след друга едва ли не всички известни в древността страни. Тук, в един от центровете на античния свят, се създава трудно обхватна по богатство и глъбина материална и духовна култура. Сякаш се виждат горди легиони, които начело с Цезар се Continue reading

Европейска икономическа общност

Европейска икономическа общност e държавномонополистическа организация на шест западноевропейски държави (Франция, ГФР, Италия, Белгия, Нидерландия и Люксембург), членки на Северноатлантическия пакт (НАТО). ЕИО възниква в резултат на обективната тенденция към интернационализиране на стопанския живот в капиталистическия свят. Държавно монополистичният капитал използва тази тенденция за своите агресивни военнополитически цели, за борба против световната социалистическа система, против работническите и демократическите движения в Западна Европа и борбата на колониалните и зависимите народи за политическа и икономическа независимост. ЕИО е една от формите на борба за преразпределяне на капиталистическите пазари; икономическа основа на Continue reading

Европейска (бяла) раса

Европейска  раса Европейска (бяла) раса — една от големите човешки раси. Характерните белези са: светла кожа, меки коси, които варират силно по цвят, средно окосмяване на тялото, често силно развито по лицето. Скулите и челюстите са слабо издадени напред, носът остър, изпъкнал, тесен, брадичката средна или силно развита. Очите са от сини до кафяви. Дели се на южна и северна. Европейската раса е представена първоначално в Европа, Азия и Северна Африка, а по-късно, след XVI в. се разселва в Америка, Австралия, по цялата суша.

История на откритията

Финикийци, Финикииски мореплавателиКъм края на второто хилядолетие пр. н. е. финикийците вече са опознали бреговете и много от островите на Егейско, Йонийско, Тиренско, Лигурско море, както и северозападната част от крайбрежието на Средиземно море. Преминавайки Гибралтарския проток те проникват в Атлантически океан и опознават постепенно западната крайбрежна част на Пиренейския полуостров. Към средата на първото хилядолетие пр. н. е. древните гърци през Черно море достигат устията на р. Дунав, Днестър и Днепър и Кримския п-в и Азовско море. От „Историята” на Херодот (V в. пр. н. е.) може да се съди, че древните гърци са знаели за Каспийско море. Много бройните пътувания на древните гърци донасят толкова географски знания за Европа, че те имат Continue reading

Политическо деление

Политическата карта на Европа след Втората световна война претърпява значителни промени. Историческата победа на СССР над силите на фашизма, както и подемът на националноосвободителното движение в много страни на Центр. и Югоизточна Европа са причина за установяване на народнодемократична власт в Полша, Чехословакия, Унгария, Румъния, България, Албания Югославия. На територията на изт. част на Германия се създава Германската демократична република, която се развива по социалистически път, а в западната част – буржуазна държава Германска федерална република. В съответствие с решенията на Потсдамската конференция 1945 и Парижките мирни договори 1947, където са взети пред предвид много национални и исторически особености, са изменени границите на СССР, Полша, Чехословакия, Югославия и Италия.

Население

ЕвропеецВ антропологично отношение по-голямата част от населението на Е. принадлежи към различните типове на европейската (бяла раса). Само в някои райони на Източна Европа има народи от монголоидната раса. В етническо и езиково отношение основната част от европейското население се числи към народите, говорещи индоевропейски езици които се разпределят главно в три големи родствени групи -славянска, германска и романска. Славянските народи обитават Централна, Югоизточна Европа и също се разпределят на три групи. Германските народи живеят в Централна и Северна Европа както и на Continue reading

Природни райони

Европа се дели на 8 природни района:
1) островите на Северен ледовит океан (Нова земя, Франц-Йосифова земя, Шпицберген и др.);
2) планинската и хълмисто равнинната част на Феноскандия
3) Исландия;
4) Британските острови голяма част от Франция, ГФР, ГДР, Чехословакия, Южна Полша;
5) Али Карпатите, Среднодунавската, Долнодунавската и Венециано-Паданската низина;
6) Средиземноморска, обхваща Пиреиейския, Апенинския и Балканския полуостров;
7) Руската равнина и Северно германската низина:
8) Урал.

Животни

ЧайкиВ зоогеографско отношение Европа спада към Холарктичната (Палеарктична) зоогеографска област. Дейността на човека (изсичане на гори, разораване на целини, лов и др.) е предизвикала промени в състава и разпределението на дивите животни, а на места и до тяхното изтребване. В тундрата и лесотундрата са разпространени полярна лисица и яребица, а в крайбрежните райони има чайки, гаги, тюлени. За горската зона са характерни лос, глиган, лисица, вълк, кафява мечка дива котка, таралеж, зайци, катерица, благороден елен, много птици. В степите и лесостепите преобладават гризачи и копитни животни (зайци, лалугери, яребици и др.). В средиземноморската зона има Continue reading

Растителност

Растителността на ЕвропаРастителността на Европа е сформирана окончателно след четвъртичното заледяване. През историческо време растителната покривка претърпява големи промени под влияние на човешката дейност. В много райони културните растения изместват почти напълно дивите. Европа е родина на много културни растения. Зоната на арктичните пустини обхваща островите на Северния ледовит океан. В нея липсват дървета и храсти, Преобладават лишеи и мъхове. Тундровата зона обхваща най-северните части на Руската равнина, Колския и Скандинавския полуостров и крайбрежието на о. Исландия. Преобладават храсти, мъхове, лишеи, блатна растителност. На юг е подзоната на лесотундрата. В умерените ширини на Европа е зоната на горите, която се дели на Continue reading

Почви

Разпределението на почвите в Европа е свързано е географската ширина, като зоналността в много случаи е нарушена от климатични и орографски особености. Тундровите почви са разпространени главно в Източна Европа и на о. Исландия. Планински тундрови почви има в Скандинавския полуостров. Много по-широко в Европа са представени подзолните почви, които се простират както в северната част на Великобритания, Скандинавия, Финландия, Полша, северната част на ГФР и ГДР, Дания, така и в северната част на Европейската територия на СССР. В Средна Европа подзолните почви се сменят с кафяви горски почви (от Великобритания до източните склонове на Карпатите, а също и в планините на Южна Европа). Степните черноземни почви са широко разпространени в равнините на Източна Европа. На запад черноземите покриват Долнодунавската (вкл. и Дунавската хълмиста равнина) и Среднодунавската низина. Почвите на Южна Европа са много разнообразни. В средиземноморските райони на Е., които имат субтропичен климат и в които преобладава дава варовикът, има предимно почви от червеноземен тип (tегга гоssа). Във високопланинските влажни и студени зони на Алпите, както и в много др. високи планини на Е. са развити планински ливадни (торфени) почви, планински подзолни почви и др.